วันพุธที่30มิถุนายน 2564

วันพุธที่30มิถุนายน 2564

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ณ อุยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานวัดดงก้าวกัลยาราม
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายสังฆทานวัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..