วันพุธที่27เมษายน 2565

วันพุธที่27เมษายน 2565
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
ณ.สำนักวิโรจนาราม งุยเตาอูกัมมัฏฐาน
ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม วัดป่าเวฬุวัน ตำบล แข้ อำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ