วันพุธที่25พฤศจิกายน2563

วันพุธที่25พฤศจิกายน2563
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร 
ณ.วัดพระนางสร้าง จ.ภูเก็ต

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————-

วัดพระนางสร้างเป็นวัดสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในเมืองภูเก็ต และยังเป็นวัดที่มีความสำคัญ

ในประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งศึกถลาง พ.ศ. 2328 ท้าวเทพกระษัตรีได้ใช้วัดพระนางสร้างเป็นสถานที่ ตั้งค่ายระดมพลเข้าต่อสู้กับพม่า จนสามารถขับไล่พม่าออกไป รักษาเมืองถลางไว้ได้

    ภูเก็ต ถือเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตชีวประวัติของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีเมืองถลาง ได้มีการบันทึก และเล่าสืบต่อกันมา 

บุญของชาวภูเก็ต