วันพุธที่16ธันวาคม2563

วันพุธที่16ธันวาคม2563

โครงการเดินจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ์
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
จุดฉันท์ภัตตาหาร

สนามหญ้า เลย อบต.ลำเลียง 1 กม.

จุดปักกลด คืนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 วัดมัชฌิมเขต ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง

———————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน659รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

———————————
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระนิสิต
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 เข้าเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 
ณ.อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย 
พุทธมณฑล ศาลายา นครปฐม

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
แก่พระสงฆ์สามเณรที่เรียนพระปริยัติธรรม
ณ.วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ

กราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————–

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ