วันพุธที่16กุมภาพันธ์2565

วันพุธที่16กุมภาพันธ์2565
ทำบุญวันมาฆบูชา
ถวายปัจจัย
แก่พระสงฆ์โครงการสวดท่องจำพระปาติโมกข์ประจำปี2565
วัดป่านาแก จ.ยโสธร

ถวายปัจจัยเจาะน้ำบาดาลวัดป่าภาวนาภิรมณ์ จ.พะเยา

ถวายปัจจัยเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณร
ร่วมถวายปัจจัยแก่พระอาพาธ
อุทยานธรรมดงยาง

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายรถยนต์เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนา
อุทยานธรรมดงยาง

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณรอุบาสก อุบาสิกา
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.วัดป่าโนนกุดหล่ม ต.เขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ