วันพุธที่15มีนาคม 66

วันพุธที่15มีนาคม 66

น้อมกราบนมัสการมหาเจดีย์สถานที่ประสูติพระบรมศาสดา
ถวายศีล5 เป็นพุทธบูชา

เจริญสติประกาศตนมีกรรมเป็นแดนเกิด

หากการเกิดของข้าพเจ้าสร้างทุกข์เวทนาขณะที่อยู่ในครรภ์ของมารดาตลอด10เดือน

ข้าพเจ้าขออาราธนาพระพุทธมารดามาเป็นสรณะที่พึ่ง น้อมกราบขออโหสิกรรมแก่มารดาผู้ประเสริฐ กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้ามีโอกาสมาแสวงบุญในครั้งนี้
จงส่งผลให้บิดามารดาได้รับผลบุญทั้งหมดทั้งมวลมีสุขภาพแข็งแรง

หากบิดามารดาล้มหายตายจาก

กุศลผลบุญใดที่ปรากฎในพระพุทธศาสนาจงเป็นแสงสว่างแก่บิดามารดาที่อยู่ในภพภูมิต่างๆมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์

มีสุขให้สุขยิ่งๆขึ้น

ศรัทธาของคณะผู้แสวงบุญร่วมกันถวาย
ปัจจัยต่อยอดผ้าป่าแก่พระอาจารย์จำนวนหนึ่งล้านบาท
คุณอารีรัตน์ ธีระสัตยกุล ต่อยอดผ้าป่า 40,000บาท
ถวายโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน ณ.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเนปาล

ประกาศตนเป็นรัตนะอุบาสก อุบาสิกา เพื่อเชิดชูทำนุบำรุงพระศาสนาตลอดชีวิต

ท่านทั้งหลายจงน้อมอนุโมทนาบุญกุศลสู่จิตสู่ใจของทุกท่านให้มีสติปัญญาสว่างไสว ดุจผู้เกิดใหม่ในดินแดนอันประเสริฐ

เป็นอัศจรรย์เทอญ

สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
ขออนุโมทนามหากุศลทุกบาททุกสตางค์ในดินแดนพุทธภูมิ

ขอให้ทรัพย์ของข้าพเจ้าที่หว่านลงในเนื้อนาบุญ
จงงอกเงยทวีคูณดุจรวงข้าว
มีความเจริญด้วยอาชีพหน้าที่การงาน
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสุขภาพแข็งแรง
สมปรารถนาทุกประการ

สาธุห้าล้านบุญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ