วันพุธที่13เมษายน 2565

วันพุธที่13เมษายน 2565

บุญชื่อว่า..ความสุข สวัสดีปีใหม่ค่ะ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายพระพุทธศิลาลาด
ถวายผ้าป่า2565กอง
ทำบุญบังสกุลอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
มอบเครื่องยังชีพเป็นขัวญกำลังใจแก่ชาวบ้านผู้สูงอายุ
ตลอดถึงผู้ป่วยติดเตียง
ณ.หน้าอำเภอศิลาลาด
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
—เนื่องในวันสงกรานต์–

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ