วันพุธที่12ตุลาคม 2565

วันพุธที่12ตุลาคม 2565
บำเพ็ญกุศลสัตตมวารอุทิศถวาย
พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี
อดีดเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีวราราม
อดีดเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

มอบอาหาร นำดื่ม เป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จ.ศรีสะเกษ

เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ