วันพุธที่11พฤษภาคม 2565

วันพุธที่11พฤษภาคม 2565

เป็นผู้แทนในนามอุทยานธรรมดงยาง
ถวายปัจจัยซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเครื่องปริ้นต์แก่พระเลขาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้งานในพระพุทธศาสนา

ร่วมถวายผ้าไตรจำนวน150ไตร
แก่พระวิปัสสนาจารย์
โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1-2
ณ.อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน
มหาวิชราลงกรณ์บาลีเถรวาสราชวิทยาลัย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

มอบพระพุทธรูปจำนวน9องค์
แก่พระกากัน อโสโก
โครงการพลิกฟื้นคืนพุทธสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ
ณ.วัดธาตุทองพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
วัดท่าปลวกสูง ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ