วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
——————————
ร่วมตั้งโรงทานทอดกฐิน
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายปัจจัย150,000บาทร่วมทอดกฐินตกค้าง13 วัด

1.วัดป่าท่ากฐิน อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

2.วัดป่าผาน้อย อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

3.วัดถ้ำปู่หล้า อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

4.วัดถ้ำฤาษี อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

5.วัดถ้ำผาบฏ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

6.วัดภูผาดัก อ.สังคม จ.หนองคาย

7.วัดป่าถ้ำหลักหมื่น ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

8.วัดป่าภูนกกระบา อ.สังคม จ.หนองคาย

9.วัดถ้ำภูธรรม อ.นายูง จ.หนองคาย

10.วัดถ้ำนาขาม อ.สังคม จ.หนองคาย

11.วัดถ้ำผาแบ่น อ.ปากชม จ.เลย

12.วัดถ้ำภูเขาควาย อ.เชียงคาน จ.เลย

13.วัดภูกระแต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ถวายปัจจัย20,000บาทร่วมทอดกฐิน
วัดป่าวิสุทธิธรรม อ.บ่อไร่ จ.ตราด

ถวายปัจจัน120,000บาทร่วมสร้าง
พระอุปคุต ถวายวัดหนองเหล็กใหญ่
จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ร่วมทอดกฐินรวม43วัด
———————————
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ