วันพุธที่ 24พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 24พฤศจิกายน 2564
ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต มจร.
เข้าปริวาสกรรม วิปัสสนาภาวนาปีที่6
จำนวน75รูป ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์
ณ.อุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา
ศรีสะเกษ
ถวาภัตตาหารพระสงฆ์สอบสนามหลวง
ณ.วัดทุ่งสว่าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
จำนวน250รูป

วันนี้ถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณร
จำนวน875รูป
ปัจจัยทั้งหมดที่ถวายภัตตาหารแต่ละวันมีเจ้าภาพหลัก
และเจ้าภาพจากทิศทั้งสี่ที่ร่วมบุญในทุกๆวัน
—————————
ข้าพเจ้าถวายอาหารบิณฑบาตรแก่
พระธุงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
ในคุณของพระรัตนตรัย
บุญใดกุศลใดที่พระสงฆ์จาริกธุดงค์จนเกิดคุณวิเศษ
ขอคุณวิเศษนั้นจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า
ในการดำรงค์ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาด้วยเทอญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ