วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566
…………………………………………………..
ประกาศปราวนาถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดพรรษากาล
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ

ถวายข้าวสาร10กระสอบ เครื่องปรุง
น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำยาซักผ้า 10 ลัง
เข้าโรงครัววัดหนองขุ่น
ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ร่วมถวายภัตตาหาร
ถวายข้าวสาร30กระสอบ
น้ำดื่ม9,600ขวด
เข้าโรงครัววัดโมลีโลกยารามวรวิหาร
แขวงวัดอรุณ กรุงเทพมหานคร

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
สามเณร ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญน้อมเกล้าจัดถวายภัตตาหาร โดยเสด็จพระราชกุศล
โครงการอุปสมบท72รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม
ถึงวันที่4สิงหาคม 2566

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
โครงการผลิตพระธรรมวิทยากร
และพระพี่เลี้ยงเพื่อการฝึกอบรมสามเณร
และเยาวชน รุ่นที่1
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย

==========================
สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………

สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ