วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
—————————–
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าให้นายศิริภพ นิยมเดช
นายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัย
เป็นผู้แทนพระองค์
ถวายภัตตาหารไทยธรรมพระราชทาน
แด่ คณะพระธุดงค์ จำนวน 570 รูป
ในโครงการจาริกธุดงค์
เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี2566-2567

ทอดผ้าป่าโดยเสด็จพระราชกุศล
ถวายปัจจัยจำนวน100,000บาทแก่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ถวายปัจจัย200,000กว่าบาทสมทบสร้างพระอุโบสถ ณ. วัดภูจวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่จ.อุทัยธานี

สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ถวายปัจจัยจำนวน100,000บาทโครงการธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรสงฆ์570รูปโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
ณ.พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ถึงอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ