วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน 63

วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน 63

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ เข้าปริวาสกรรม ตรียมจาริกธุดงธ์
ณ.อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
——————————–
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
เข้าสอบพระปริยัติธรรม นักธรรมโท นักธรรมเอก
 ณ.วัดทุ่งสว่าง
ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ญาติโยมผู้ร่วมงาน 
รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 
สามเณรและญาติโยมที่ร่วมงาน จำนวน1,500รูป/คน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
———————————–
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทานศีลภาวนาใดที่ท่านทำไว้ดีแล้ว
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ