วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม 2563

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ เนื่องในวันสิ้นปี2563

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ