วันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์ 2564
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
โครงการท่องจำพระปาฎิโมกข์
เจริญสติศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
สวดท่องจำพระปาฎิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร 

ถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรจำนวน500/รูปคน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทั้งหลายที่ท่าน
กำหนดจดจำจนเกิดคุณวิเศษ
ในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง
 ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร ลูกหลาน บริวาร
ผู้ร่วมบุญหนุนนำทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ 
ที่ได้อุปฐากพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
จงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
จงสัมฤทธิ์ทุกประการเทอญ

เสียสละเพื่อเข้าสู่เส้นทางอันประเสริฐ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ