วันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน 2565

ถวายปัจจัยเพื่อซื้อข้าวสารจำนวน
2,000,000จ้าดถวายแก่พระสงฆ์
และแม่ชีสำนักเรียนพระปริยัติธรรม
วัดในเมืองสกายน์ สหภาพเมียนมาร์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิรลงกรณ์บาลีเถรวาท
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ที่ศึกษาท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดป่านาแก บ้านย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ