วันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่21ตุลารม 2564
วันออกพรรษา วันพระขึ้น15ค่ำเดือน11 ปีฉลู
ข้าพเจ้าทำหน้าที่
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ที่จำพรรษาในอารามต่างๆจำนวน22วัด
ตลอดพรรษาปีฉลู 2564

บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาในเขตพระพุทธศาสนา
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความพ้นทุกข์
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาสาธุเถิด

ประกาศมหาอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน
ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ของท่านทั้งหลายได้ถวายมหาสังฆทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกวันตลอดพรรษา
ขออานิสงศ์แห่งมหาสังฆทานจงส่งผลให้ทุกท่านที่ร่วมบุญจงเจริญ เจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ