วันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม 2565
น้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย
สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

เป็นผู้แทน
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี

 1. อุทยานธรรมดงยาง
 2. วัดดงก้าวกัลยาราม
 3. วัดศรีมงคล
 4. วัดบ้านแคน
 5. วัดบ้านโพธิ์
 6. วัดบ้านเดื่อ
 7. วัดบ้านโจดนาห่อม
 8. วัดบ้านโจดม่วง (โพธาราม)
 9. วัดบ้านมะฟัก
 10. วัดบ้านเชือก
 11. วัดบ้านกุง
 12. วัดบ้านเมืองเก่า
 13. วัดบ้านซ่ง
 14. วัดบ้านสงยาง
 15. วัดบ้านเกิ้ง
 16. วัดบ้านแต้
 17. วัดบ้านมะหลี่
 18. วัดป่านาดี
 19. วัดบ้านดอนบ่อ
 20. วัดหนองผือ
 21. วัดบ้านคำแดง
 22. วัดบ้านหนองเหล็ก
 23. สวนป่ากตัญญุตาราม
 24. วัดบ้าน
 25. วัดสามัคคี
 26. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
 27. สำนักสงฆ์ดอนอุมง
 28. บ้านเพชรบำเพ็ญ
 29. มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
 30. วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร
  ถวายพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
  วันละ1,040รูป/คน

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ปัจจัยในการถวายภัตตาหารตลอดพรรษาจากญาติโยมในทิศทั้งสี่
ขอพระสงฆ์จงโปรดรับทราบและอนุโมทนาแผ่เมตตาให้ญาติโยมในทิศทั้งสี่เป็นผู้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิด

ข้าพเจ้าน้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบรรพชนของเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์จงมีส่วนในกุศผลบุญมหาสังฆทานภัตตาหารในวันนี้
หากท่านทั้งหลายมีทุกข์ขอผลบุญส่งผลให้พ้นทุกข์
หากท่านทั้งหลายมีสุขขอให้ผลบุญนี้จงเกื้อกูลให้ท่านมีสุขยิ่งๆขึ้น

ข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลนี้อุทิศแก่สรรพสัตว์สรรพสิ่งสรรพวิญญานตลอดถึงสัตว์นรกเปรตอสูรกาย สัตวเดรัจฉานทั้งหลายไม่มีประมาณจงมีส่วนในผลบุญนี้
หากอยู่ในภพหิวโหยขออำนาจแห่งทาน
จงห่อหุ่มให้ท่านอิ่มหนำสำราญ
หากอยู่ในภพที่หนาวเหน็บขออานิสงค์แห่งบุญจงโอบกอดให้ท่านอบอุ่น
หากอยู่ในภพที่แผดเผาด้วยเพลิงขอน้ำอุทิศนี้จงบรรเทาให้ท่านทั้งหลายสงบ
อยู่ในฐานะที่สามารถรับบุญได้ด้วยเทอญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ตลอดชีวิต

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ