วันพฤหัสบดีที่2มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่2มีนาคม 2566

ถวายน้ำดื่มจำนวน9,600ขวด
ถวายทุนการศึกษาพระสงฆ์สามเณร
จำนวน100,000บาท
วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร แขวงวัดอรุณ
กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม7,200ขวดแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
กำแพงแสน นครปฐม

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
วัดสำโรวระวี ต.ศรีแก้ว อ.รัตนบุรี จ.ศรีสะเกษ

ถวายปัจจัยจำนวน30,000บาท
ร่วมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ที่พักสงฆ์สวนป่าศรัทธาธรรม จ.นครราชสีมา

สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ
สามะเณรา จะ สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัง
ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม
ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร
และอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย
ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย

สิ้นกาลนานเทอญ.

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สวดท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมตลอดปี
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ