วันพฤหัสบดีที่16มีนาคม

วันพฤหัสบดีที่16มีนาคม

ถวายศีล5ทำวัตรเช้า
ณ.วัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย

น้อมกราบนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ
ข้าพเจ้าน้อมถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์
พระดร.มหาธีรเพชร ธีรเวที จำนวน 574,024บาท

เพื่อสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเชิดชูทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดถึง5,000ปี

…ณ.กุฏิพระผู้มีพระภาคเจ้า….

สมาทานศีล5 ตั้งนะโม3จบ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าน้อมถวาย
คุณบิดามารดาเป็นพุทธบูชา
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าสาธยายธรรมมงคลสูตร
น้อมกราบอาราธนาธรรมอันมงคลนั้นจงสถิตในจิตและสถิตในกายของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ เพื่อความเจริญแก่การเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐด้วยมงคล38ประการด้วยเถิดพระเจ้าข้า นิพพานะปัจจัตโยโหตุ

น้อมถวายบุญน้ำดื่มสามสิบสองล้านขวดโดยประมาณ
ที่ถวายพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติตลอด25ปี

พระสงฆ์สามเณรดื่มน้ำวันละ1,000/2,000รูป

น้อมระลึกถึงบุญนั้นถวายน้ำเป็นพุทธบูชารดน้ำโคนต้นพระอานันธโพธิ์ ขอบารมีให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งเรง เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนาน

โยกน้ำเบิกบุญหนุนอาชีพหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรือง
ปราศจากอุปสรรค เพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างร่มเย็นเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
……………………………..

สาธุห้าล้านบุญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ