วันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม 2565

ตั้งนะโมสามจบ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

เป็นผู้แทน
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทน
ถวายสังทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวันเข้าพรรษา
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทน
ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตร
บรรพชาสามเณรจำนวน49รูป ครั้งที่1
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่10
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ