วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์ 2563
ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสกลนครและเมือง
นครพนม ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกัน
ประกอบอาหารถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่พร้อมทั้ง
อุบาสกอุบาสิกาที่เดินธรรมยาตรา ฝึกฝนตนละวางกิเลส
ให้เข้าถึงพระธรรม เพื่อประกาศพระศาสนา

ขอให้เจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน
จงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้า
ได้กระทำให้เกิดขึ้นแล้วในบัดนี้

ไม่ว่ารถอาหารของข้าพเจ้าจะผ่านไปแห่งหนตำบลใด
และสิ้นสุดณ.ที่ใดขอสรรพสัตว์ สรรพวิญญานทั้งหลายจงอนุโมทนาในผลบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด

กำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธ์ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญ
แก่บิดามารดา และข้าพเจ้าตลอดจนบุตรหลาน บริวาร
หมู่ญาติบรรบุรุษของข้าพเจ้า ตลอดกาลและนานเทอญ

อ่านออกเสียงนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ