วันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม 2563
โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ์
ภูเก็ตถึงนครปฐม
จุดพักปักกลด คืนวันที่ 9 
จุดฉัน เช้าวันที่ 10 ธันวาคม 63 #วัดอัมพวันม่วงกลวง
 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
———————————-
เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน659รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่9-13ธันวาคม รับปริญญาปี2563
จำนวน5,400รูป/คน

————————————
ถวายน้ำดื่ม12,000ขวดแก่พระนิสิต
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
งานประสาทปริญญา ปี2563

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระนิสิตปริญญาโทเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน7เดือน
ณ.ศูนย์ปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี ต.หมูสี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแกพระสงฆ์และผู้ปฎิบัติธรรม 
ณ.ศูนย์ปฎิบัติธรรม วิโรจนาราม ต.หมูสี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————–
เครื่องทำให้มนุษย์เป็นเทวดา

“หิริโอตตัปปะสัมปันนา 
สุกกะธัมมะ สะมาหิตา 
สันโต สัปปุรสา โลเก  
เทวะธัมมาติ วุจจะเร”

ผู้ที่สมบูรณ์ ด้วยหิริโอตตัปปะ
ละอายเกรงกลัวต่อบาป

มั่นคงอยู่ในกุศลธรรม 
สงบระงับบาปได้แล้ว 
เปรียบเสมือน เทวดาเดินดิน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ