วันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคม 2564

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์วัดดงก้าวกัลยาราม
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายสังฆทานพระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายสังฆทานพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม
วัดป่านาดี อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายข้าวสารจำนวน100กระสอบ
ถวายปัจจัยซื้อวัสดุดิบ กุ้ง ไก่ หมู ปลา
ประจำเดือนกรกฎาคม 
สำนักปฏิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายข้าวสารจำนวน100กระสอบ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
แก่พระนิสิตเรียน ป.ตรี ป.โท ป.เอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
—————————
ตั้งนะโม3จบ อ่านออกเสียง
ข้าพเจ้าร่วมบุญทุกบุญขอน้อมนำส่ง
กุศลผลบุญถึงบิดามารดา ปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษทั้งหลาย ขอบุญนี้จงคำ้คูณให้
ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ 
สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ
..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..