วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต มจร.
เข้าปริวาสกรรม วิปัสสนาภาวนาปีที่6
จำนวน75รูป ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์300รูป
โครงการจาริก
อุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา
ศรีสะเกษ
ปัจจัยทั้งหมดที่ถวายภัตตาหารแต่ละวัน

มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพจากทิศทั้งสี่ที่ร่วมบุญในทุกๆวัน

ข้าพเจ้าถวายอาหารบิณฑบาตรแก่
พระธุงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
บุญใดกุศลใดที่พระสงฆ์จาริกธุดงค์จนเกิดคุณวิเศษ ขอคุณวิเศษนั้นจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในการดำรงค์ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาด้วยเทอญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ