วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
วัดหนองบัวดง วัดหนองพอก 
วัดหนองจอก วัดหลักด่าน 
วัดดงเค็ง  วัดบ้านตู้ ตำบลหนองบัวดง
จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม 
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ 
ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go จำนวน1,500กล่อง
: ข้าวเหนียวหมูทอด ลาบหมู2,000ห่อ
: ขนมจีนน้ำยา1,000ชุด
: ข้าวคลุกกระปิ900กล่อง
: เฉาก้วยเย็นๆ600ขวด
: มันเชื่อม360 กล่อง

: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดรีสะเกษ

:ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทยพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดหัวหิน
: ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เทศบาล 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

: ส่งมอบแก่นายอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 
แจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด19 
จำนวน7ตำบล

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อกดาวน์ทั้งตำบล
————————–
..เราจะผ่านไปด้วยกัน..

 ..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..