วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือน11 ปีฉลู

วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือน11 ปีฉลู

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

เวลาเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยน


ใจดีเป็นบุญ..ใจขุ่นเป็นบาป
หายใจอย่างมีสติ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ