วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือนยี่ปีฉลู

วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือนยี่ปีฉลู

ข้าพเจ้ามีโอกาสเป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าป่า
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ปฏิบัตธรรมเจริญวิปัสสนาพระกรรมฐานอบรมกายอบรมจิตขัดเกลากิเลส
ในโครงการจาริกธุดงค์และการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไม่สามารถนับจำนวนได้

ด้วยทรัพย์รวมถึงสิ่งของจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธาร่วมบุญในทิศทั้งสี่

ข้าพเจ้าทำหน้าที่อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาตามสติปัญญาน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยกายวาจาใจทุกอริยบท

ข้าพเจ้าน้อมกราบ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ และคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงส่งผลให้ทุกท่านที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์

ตลอดถึงผู้มีจิตอาสาขวนขวายในบุญและผู้ร่วมอนุโมทนาทุกท่าน

จงเป็นผู้มีฐานะอันประเสริฐ
บุตรหลานบริวารเป็นผู้มีสติปัญญามีความกตัญญูรู้คุณ
ขอให้ท่านพบกัลยาณมิตรที่ชี้ขุมทรัพย์
ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใด
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่งให้ท่าน
ค้นพบความประเสริฐภายในกายภายในจิตของท่าน
ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นอัศจรรย์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในมหาบุญมหาทานทุกบาททุกสตางค์

ของท่านด้วยเถิด

ให้พรวันตรุษจีน
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ