วันปราวนาออกพรรษา

วันปราวนาออกพรรษา

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ

ตลอดพรรษากาลที่ผ่านมา
หากข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อพระพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยกายวาจาใจ
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ข้าพเจ้าน้อมขออโหสิกรรม 
———————————-
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายกุศลผลบุญที่ได้ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ถวายที่ดิน ถวายปัจจัยสร้างเสนาสนะ สร้างลานเจดีย์ตลอดพรรษา
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต 
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ