วันนี้ วันเข้าพรรษา

วันนี้ วันเข้าพรรษา
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัย 
เพื่อเจริญพระกรรมฐานทั้งลืมตาและหลับตาทุกอริยบท 
ในการถวายบิณฑบาตรแก่พระสงฆ์สามเณร ตลอดพรรษา ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอด
เป็นผู้สว่างในพระธรรม 
มีพละมีกำลังถวายทานแก่พระศาสนา
ด้วยทานอันเลิศด้วยเทอญ

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ