วันนี้ วันเข้าพรรษา

วันนี้ วันเข้าพรรษา
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าปราวนาถวายภัตตาหาร
และน้ำดื่มแก่พระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกา
ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ