วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน8ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน8ปีขาล
ตเถว กตปุญฺญมฺปิ อสฺมา โลกา ปรํ คตํ ปุญฺญานิ ปฏิคณฺหนฺติ ปิยํ ญาตึว อาคตํ ฯ
บุญที่ได้ทำไว้ในโลกนี้ ย่อมต้อนรับผู้ที่จากไป เหมือนญาติที่รักมาจากที่ไกล ฝูงชนย่อมเต็มใจต้อนรับ


แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ