วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน3ปีเถาะ

วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน3ปีเถาะ
ณ.มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ประชาชนหลั่งไหลมากราบพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันต์ธาตุ..ดั่งปาฏิหาริย์
เป็นบุญของคนไทย
………..
สมาทานศีล๕
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระรัตนตรัย

ตั้งนะโม ๓ จบ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ
ข้าแต่พระอัครสาวกพระสารีบุตรผู้มีปัญญา
พระโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์ ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายศีล๕ เป็นพุทธบูชาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญและพระอัครสาวกพระสารีบุตรผู้มีปัญญาพระโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์

ขอพระพุทธองค์จงโปรดรับ ศีล ๕ ที่ข้าพระพุทธน้อมสมาทานถวายไว้ดีแล้ว
ขอพระสารีบุตรผู้มีปัญญาขอพระโมคคัลลาผู้มีฤทธิ์
จงโปรดรับศีล ๕ ที่ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวาย ด้วยสมาทานไว้ดีแล้ว อันเป็นสักการะของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ

พุทธโธ เม โถ
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระพุทธเจ้า

ธัมโม เมนาโถ
พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระพุทธจ้า

สังโฆ เมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สาธุอนุโมทามิ
==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ