วันนี้ วันพระแรม14ค่ำเดือน9ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม14ค่ำเดือน9ปีขาล

สีลํ เสตุ มเหสกฺโข .. สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร 
สีลํ วิเลปนํ เสฏฺฐํ… เยน วาติ ทิโส ทิสํ
ศีล..เป็นสะพานอันสำคัญ..
ศีล..เป็นกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นอื่นยิ่งกว่า ..
ศีล..เป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐสุด

เพราะศีล ..(มีกลิ่น) ขจรไปทั่วทุกทิศ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ