วันนี้ วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือนอ้ายปีฉลู

วันนี้ วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือนอ้ายปีฉลู
๏ พรดีปีใหม่ ๙ ข้อ ขอให้หนักแน่น ๏
หนักแน่น….ในพระรัตนตรัย
หนักแน่น….ในหน้าที่การงาน
หนักแน่น….ในบุญทานการกุศล
หนักแน่น….ในการฝึกฝนพัฒนาตน
หนักแน่น….ในความอดทนอดกลั้น
หนักแน่น….ในการแบ่งปันเผื่อแผ่
หนักแน่น….ในพ่อแม่ทดแทนคุณ
หนักแน่น….ในการสนับสนุนคนดี
หนักแน่น….ในความซื่อสัตย์สุจริต

๏ พรที่ดี คือ ทำดีตลอดไป ๏
crมหาธีร์ ภิกขุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ