วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือน3ปีฉลู

วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือน3ปีฉลู

กุศลศรัทธาใดที่มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ
ปูเหรียญทองซื้อที่ดินสร้างวัดเชตวันมหาวรวิหาร เมืองสาวัตถี
ถวายแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพระพุทธศาสนา
ข้าพเจ้าขอมหาอนุโมทนากับมหากุศลทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดอนาถะบิณฑิกะ

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ