วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน6ปีขาล—-วันวิสาขบูชา—

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน6ปีขาล

—-วันวิสาขบูชา—

ในดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิม​วาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า

” วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ “
“สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

ชีวิตนี้สั้นนัก
” ความไม่ประมาท “

ณ ขณะปัจจุบัน จึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทธโอวาทที่สั้นที่สุด แต่มีความสำคัญสูงสุด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ