วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ปีเถาะ

วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ปีเถาะ

น้ำ1ขวดตั้งนะโมสามจบ สมาทานศีล5
น้อมกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนา มีศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีตามพระธรรมวินัยจำนวน179วัด น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระ
ศรีรัตนตรัย

น้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
จงส่งผลดลบันดาลอภิบาลให้บิดามารดาปู่ย่าตายาย ครูอุปฌาชย์อาจารย์

พระราชามหากษัติย์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณ
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสฬ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอินทร์ พระพรหม พระยมพระกาฬ ท้าวจัตตุโลกบาลทั้งสี่ ปู่ฤษีทั้ง108พระองค์ ปู่อินตาครูยาหมอยาเจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าไร่
เจ้านา เจ้าหนองคลองบึง รุกขเทวดานางไม้
พญาครุฑ พญานาค พระสยามเทวาธิราช
แม่ทัพนายกอง หัวหมู่ขุนพล หอกดาบ ของมีคม สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ ช้างศึก ม้าศึก เครื่องนุ่งห่ม พยัญชนะ ตัวอักษรทุกภาษา เครื่องมือสื่อสาร อาหาร
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
สรรพสิ่งที่เลี้ยงชีพ สรรพสัตว์ที่เคยเบียดเบียน สรรพวิญญานที่ทุกข์เวทนา
สัตว์เดรัชฉาน เปรต อสูรกาย สัตวนรกทั้งหลายทุกภพทุกภูมิ ตลอดทั้งเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน
ขอให้ทุกท่านทุกตัวทุกตนมีส่วนได้ในมหากุศลทีข้าพระพุทธเจ้ากระทำไว้ดีแล้วด้วยกายวาจาใจตลอดหนึ่งเดือนกฐินกาล

หากข้าพเจ้าเคยเป็นหนี้เวรหนี้กรรม
เป็นหนี้ทรัพย์สินต่อบิดามารดา เป็นหนี้แผ่นดินถิ่นเกิดถิ่นอาศัย ด้วยความไม่รู้
ขออำนาจแห่งกฐินทาน
จงส่งผลเป็นอภัยทานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้าเจริญอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐ มีชีวิตอย่างไม่ประมาทด้วยเทอญ
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ได้รับกรานกฐินผู้เจริญ
ข้าพเจ้าน้อมกราบมหาอนุโมทนาอย่างยิ่ง
ขอการอนุโมทนานี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์
เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

เทน้ำลงดิน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ