วันนี้วันพระ ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีชวด

วันนี้วันพระ ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีชวด

รักษาศีลเจริญสติปัฎฐานสี่ดูการเกิดดับทุกลมหายใจ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความดับไม่เหลือเชื้อ 

ถวายมหาสังฆทานในพรรษาสร้างวิหารลานเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ตามหน้าที่ของอุบาสิกา

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
และแจกจ่ายแก่ญาติโยมที่ร่วมงานบุญในพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

เป็นสะพานบุญนำปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมถวายภัตตาหาร
ถวายสร้างเสนาสนะตามวัดต่างๆ ตามเหตุตามปัจจัยในความจำเป็นของแต่ละสถานที่ เป็นสถานปฎิบัติธรรมเพื่อพระสงฆ์จะนำทำวัตรปฎิบัติธรรมยังพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจ้ามีศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอี่นของข้าพเจ้าไม่มี กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างถวายแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 จงส่งผลให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ เป็นผู้มีความสว่างอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐทุกเมื่อเทอญ
—————————————————-

ไม่มีผู้ใดปล้นลมหายใจของเราได้
ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี

ขอประกาศอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์ของท่านทั้งหลาย
ปลูกลงในเนื้อนาบุญอันบริบูรณ์แล้ว

มหาอนุโมทนา ท่านปรารถนาบุญจงได้บุญ
ท่านปรารถนาทรัพย์จงได้ทรัพย์เป็นอัศจรรย์เทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ