วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน4สิ้นปีฉลู

วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน4สิ้นปีฉลู
บุญเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม
แก่พระสงฆ์สามเณรตามวัดต่างๆที่ขาดแคลนน้ำดื่มเดือนมีนาคม23คัน จำนวน10,000โหล 120,000ขวด
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและแม่ชีวันละ700รูป/คน
ด้วยปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของเจ้าภาพจากทิศทั้งสี่

ขอท่านทั้งหลายที่ร่วมบุญจงถือน้ำหนึ่งขวดกล่าวคำสมาทานศีล5
น้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยกายวาจาใจตั้งนะโม3จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
อทินนา ทาณา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
กาเม สุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
มุสา วาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สมาธิยามิ อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ3ครั้ง

ตั้งนะโม3จบ
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขอน้อมถวายมหาสังฆทานพร้อมกับทั้งวริวารทั้งหลาย
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักคุ้มครองรักษาบิดามารดาพี่น้องบุตรหลานบริวารปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ล่วงลับมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้น

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศแก่นักษักติร์ปีฉลู
ตลอดถึงสรรพสัตว์
ที่มีวิญญานและไม่มีวิญญานทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัว
กุศลผลบุญของข้าพเจ้ามีเพียงใดขอให้ท่านมีส่วนในผลบุญผลทาน

ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง
มีสติปัญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า
ตลอดกาลและนานเทอญ

ตั้งนะโม3จบเทน้ำลงดินกล่าวว่า
อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิด

กราบแผ่นดิน3ครั้งกล่าวว่า

ข้าพเจ้ากราบน้อมถวายกุศลผลบุญเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยขอแม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพเจ้าในเวลานี้ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐตลอดชีวิต

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ