วันที่2/3/มีนาคม พ.ศ.2566

วันที่2/3/มีนาคม พ.ศ.2566

: ถวายยานพาหนะแก่พระอาจารย์จรัน อนังคโณ
เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนา

:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทองจ.พิษณุโลก

:ถวายน้ำดื่ม6,000ขวดแก่พระ
วัดสวนป่านาโพธิ์สามัคคีธรรม
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

:ถวายปัจจัย50,000บาท
พิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ณ .วัดหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ถวายปัจจัย40,000บาท
เพื่อถวายภัตตาหารงานปริวาสกรรม
ณ.วัดป่าพุทธสวรรค์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

:: ถวายน้ำดื่ม6,000ขวด
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ