วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
คณะสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม
ก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับ
#ท่านแม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ
และคณะญาติโยม ทั้งหลาย
ที่ได้น้อมนำเอา
น้ำดื่ม๔๐๐ แพ๊ค ๔,๘๐๐ ขวด
ข้าวสาร ๒๐ กระสอบ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ไข่ไก่๑๐ ตั้งใหญ่จำนวน๓,,๐๐๐ฟอง
น้ำมันพืช30ลัง
ฟ้าไทย10ลัง
ฝาเขียว10ลัง
น้ำตาลทราย10กระสอบ
ลูกชิ้นหมู100โล
หมูเนื้อแดง50 สามชั้น50
ถวายเข้าโรงครัววัดโมลีโลกยาราม
เพื่อให้แม่ครัว ทำเป็นภัตตาหาร ถวายพระภิกษุและสามเณร
จำนวน ๕๐๙ รูป ที่มาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ที่สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ
– ด้วยอานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย

ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุ
– เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ทั้งปวง ของท่าน จงสิ้นสูญไป

ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุ
– เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ทั้งปวง ของท่าน จงสิ้นสูญไป

สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ
– แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป

สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ
– สรรพดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี

ฑีฆายุตา ตุยหัง โหตุ
– ความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่าน

สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ
– ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ

อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา
– อารักขะ กา เทวะตาเทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตอยู่ในอากาศ
และบรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคามหาสมุทร

สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ .
– จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ สาธุ
—————————
ข้าแต่ผู้เจริญพระสงฆ์ความแตกฉานใดในพระปริยิติธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในธรรมนั้นๆด้วยเถิดพระคุณเจ้า

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์จากญาติโยมในทิศทั้งสี่ร่วมบุญมา
ท่านเจ้าภาพทั้งหลายจงระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐตลอดชีวิต

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ