วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566

วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา
ณ.วัดไตรสิกขาทลามลตาราม จ.สกลนคร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สวดท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
………………………
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมตลอดปี
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ