วันจันทร์ที่28มิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่28มิถุนายน 2564

บำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร 
เนื่องในวันมรณะกาล วันที่28มิถุนายน 2562

ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานวัดดงก้าวกัลยาราม
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายสังฆทานวัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายมตกภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
จำนวน 400-500รูป/คน

มอบถุงปันสุขแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19
จำนวน600ถุง

น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ด้วยสำนึกและอาลัยหาที่สุดมิได้

เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ