วันจันทร์ที่27มิถุนายน 2565

วันจันทร์ที่27มิถุนายน 2565

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดหนองชะโด จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
สามเณร วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
คลองสาน กรุงเทพมหานคร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ