วันจันทร์ที่24ธันวาคม2661 ถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์จากทิศทั้งสี่ อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

วันจันทร์ที่24ธันวาคม2661
ถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์จากทิศทั้งสี่ อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ พระนิสิตปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เข้าเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ.อาคารโพธิญาณวิชชาลัย อ.ศาลายา จ.นครปฐม

ท่านใดสะดวกขอเชิญร่วมทำอาหารถวายบิณฑบาตรกันนะคะ
พระสงฆ์หลายร้อยรูปค่ะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ