วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ 2563

มีโอกาสถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่เข้าปริวาส เตรียมตัวเดิน
จาริกธุดงค์ณ.สี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย ท่านปริวาสที่
อุทยานธรรมดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ


ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธ์แห่งเมืองศรีสะเกษ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ร่วมกันมาทำอาหารถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งแต่เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าที่เจ้าทาง
เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า รุกขเทวดา นางไม้ทุกต้น
จงได้อนุโมทนากับข้าพเจ้าและมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ