วันจันทร์ที่22มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่22มิถุนายน 2563
ถวายน้ำดื่มมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 1,200โหลจำนวน14,000ขวด

บุญชื่อว่าความสุข

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ