วันจันทร์ที่18มกราคม

วันจันทร์ที่18มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เข้าปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาให้สรรพวิญญาน
ณ.ป่าช้า ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
ณ.สำนักวิโรจนาราม ต.หมูสี
 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
แก่พระสงฆ์สามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ณ.วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ